Ubezpieczenia


Słownik pojęć:

UBEZPIECZENIE – pojęcie wielokrotnie definiowane. Według Jana Łozowskiego jest to „urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia zagrażają (J. Łozowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa 1948 r.).

UBEZPIECZAJĄCY – strona umowy ubezpieczenia. Osoba fizyczna, prawna albo inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia oraz uiszcza składkę ubezpieczeniową.

UBEZPIECZONY – podmiot, któremu mieniu albo życiu lub zdrowiu zagraża określone zdarzenie losowe. Jest podmiotem stosunku prawnego umowy ubezpieczenia, a nie koniecznie jej stroną. Z reguły ubezpieczający i ubezpieczony to jedna i ta sama osoba.

UBEZPIECZYCIEL – zakład ubezpieczeń występujący obok ubezpieczającego jako strona umowy ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE – ubezpieczenie dotyczące mienia lub odpowiedzialności cywilnej.

UBEZPIECZENIE OSOBOWE – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie na życie.

UMOWA UBEZPIECZENIA – według Art.805 kc „Przez UMOWĘ UBEZPIECZENIA zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie, w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę”.

UPOSAŻONY – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia z zakładu ubezpieczeń w razie śmierci ubezpieczonego. Poza uprawnieniami do odbioru świadczenia uposażonemu nie przysługują inne prawa do zakładu ubezpieczeń. Uposażony nie jest stroną umowy ubezpieczenia.